AVDEL Hexsert 9688 nitonakrętka stalowa z małym kołnierzem

Gwint A/F rec. e (grip) A B D F J M P numer
katalogowy
min max min max max max max max min e max e max max
M3 x 0.5 4.80 4.85 0.70 1.63 4.72 6.10 0.45 4.81 6.90 6.40 9.02 5.40 09688-70310
M4 x 0.7 6.38 6.43 0.51 1.63 6.33 8.00 0.69 6.37 10.00 8.70 10.42 7.40 09688-70413
M5 x 0.8 7.32 7.37 0.51 2.03 7.14 9.22 0.72 7.26 12.20 10.70 11.82 7.20 09688-70514
M6 x 1.0 9.65 9.70 0.76 2.92 9.53 11.94 0.89 9.64 15.00 12.70 14.61 9.70 09688-70619
M8 x 1.25 10.70 10.80 0.91 3.25 10.50 12.96 0.89 10.67 16.60 14.30 16.00 10.50 09688-70821